Πληροφοριακές δεξιότητες - EMPATIC - Empowering Autonomous Learning Through Information Competencies

Το πρόγραμμα EMPATIC (Ενίσχυση της Αυτόνομης Μάθησης μέσω  Πληροφοριακών Δεξιοτήτων) θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την αποτελεσματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Δια βίου Μάθησης (Lifelong Learning Project-LLP) και σχετικών προγραμμάτων που αφορούν την Πληροφοριακή Παιδεία.

Κύριοι στόχοι του είναι να:

  • Βελτιώσει τις σύγχρονες αντιλήψεις μεταξύ των φορέων χάραξης Πολιτικής  στην Ευρώπη όσον αφορά το ρόλο, την αξία και τη δυνατότητα εφαρμογής της Πληροφοριακής Παιδείας στη διαδικασία της Μάθησης.
  • Να προετοιμάσει το δρόμο για την εκτενή πιλοτική εφαρμογή και τελικώς την επικράτηση των Πληροφοριακών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα Εκπαίδευσης και την ένταξή τους στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, στο πλαίσιο της τροποποίησης του.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι να:

  • Συγκεντρώσει και να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα προηγούμενων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων Πληροφοριακής Παιδείας στο σχολείο, στο Πανεπιστήμιο, στους Ενήλικες και σε Επαγγελματικούς τομείς μάθησης
  • Χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να επηρεάσει τις αντιλήψεις και τις δράσεις αυτών που αποφασίζουν για την κυβερνητική πολιτική  με σκοπό  να υποστηρίξουν μια σημαντική ενίσχυση της πιλοτικής εφαρμογής και  της ενσωμάτωσης της Πληροφοριακής Παιδείας.
  • Έχει μια σημαντική επιρροή στην επικύρωση νέων προτύπων μάθησης και στρατηγικής σκέψης στην αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων Σπουδών.
Education and Culture DG  - Lifelong Learning Programme

Education and Culture DG - Lifelong Learning Programme

Infolit