Strona główna - EMPATIC - Empowering Autonomous Learning Through Information Competencies

Projekt EMPATIC (Empowering Autonomous Learning Through Information Competencies) stworzy ramy dla efektywnego wykorzystania wyników unijnego programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme LLP) i działań pokrewnych, związanych z rozwojem kompetencji informacyjnych (Information Literacy).

Podstawowe cele są następujące:

  • wpłynąć na zmianę sposobu postrzegania przez decydentów w krajach europejskich roli, znaczenia oraz metod implementacji kompetencji informacyjnych w obszarze edukacji,
  • utorować drogę dla dalszych badań oraz inicjatyw zmierzających do włączenia kształcenia w zakresie kompetencji informacyjnych do programów nauczania na wszystkich poziomach edukacji oraz ich integracji w ramach reformy programowej.

Do celów szczegółowych należą:

  • zebranie i ocena dotychczasowych inicjatyw z zakresu Information Literacy w oświacie powszechnej, szkolnictwie wyższym, kształceniu zawodowym i edukacji dorosłych,
  • wykorzystanie zebranego materiału do skłonienia decydentów do podjęcia działań na rzecz rozwoju kompetencji i kultury informacyjnej,  
  •   ywarcie wpływu na kształtowanie się nowych paradygmatów nauczania i uczenia się oraz strategicznego podejścia do reformy programów nauczania
Education and Culture DG  - Lifelong Learning Programme

Education and Culture DG - Lifelong Learning Programme

Infolit